• BBKflygfoto som smart objekt-1.jpg
 • Bojar som smart objekt-1.jpg
 • Båtskola som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar4 som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar_brygga_2.jpg
 • Ekskar_brygga_3.jpg
 • hamn1_980x277.jpg
 • hamn3_980x277.jpg
 • hamn4_980x277.jpg
 • hamn5_980x277.jpg
 • hamn62_980x277.jpg
 • IMG_4608_980x277.jpg
 • IMG_4635_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4639_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4642_adjust_980x277.jpg
 • Jolleramp_2011-05-21.jpg
 • Jolleskola som smart objekt-1.jpg
 • MorgonEksar1 som smart objekt-1.jpg
 • mås1 som smart objekt-1.jpg

 

PDF version: Regler för Båtplatskö

 

2018-02-21

LIDINGÖ BÅTFÖRBUNDS OCH LIDINGÖ STADS REGLER FÖR BÅTKÖN
gemensamt formulerade och godkända i Båtrådet (samarbetsorgan mellan staden och Lidingö Båtförbund) den 21 februari 2018.

Båtkön är en gemensam kö till hamnplatser vid de båtklubbar som är anslutna till Lidingö Båtförbund och som har arrendeavtal med Lidingö stad. Båtkön administreras av Lidingö Båtförbund och de anslutna båtklubbarna.

1. Anmälan till båtkön och underhåll av uppgifter
Båtkön är öppen för personer som är folkbokförda i Lidingö stad. Den som inte bor på Lidingö men som avser bosätta sig på ön kan undantagsvis få stå i kön, men då måste den nya lidingöadressen och ett bestämt inflyttningsdatum anges. Anmälan till kön och underhåll av uppgifterna sker via Lidingö Båtförbunds Båtplatskösystem Köanmälan & underhåll av uppgifter Denna länk och mer information finns också på Lidingö Båtförbunds hemsida www.lidingobf.se. Vid anmälan anges bland annat vilka klubbar man är intresserad av och båtstorlek samt om man även önskar en vinteruppläggningsplats. Det åligger den som står i båtkön att själv underhålla sina kontaktuppgifter, uppgifter om båtstorlek och vilka klubbar man är intresserad av. Genom att stå i båtkön godkänner man de vid var tid gällande reglerna för båtkön.

Man behöver inte stå i båtkön för enbart en vinteruppläggningsplats. Det totala antalet tillgängliga uppläggningsplatser överstiger för närvarande behovet. Båtklubbarna prioriterar uppläggningsplats till de medlemmar som har sommarplats. Överblivna platser fördelas per säsong till intresserade köande och de som anmäler sig direkt till klubben.

2. Behandling av personuppgifter
För att stå i båtkön måste man ha en e-postadress och tillgång till Internet. Genom att anmäla sig till båtkön samtycker man till att personuppgifterna lagras och behandlas i Lidingö Båtförbunds och båtklubbarnas IT-system samt till att Lidingö Båtförbund och klubbarna får skicka e-post rörande båtkön och båtlivet på Lidingö.

3. Köavgift
En köavgift tas varje år ut av Lidingö Båtförbund av alla som står i båtkön. Köavgiften faktureras i början av året och ska vara betald inom 30 dagar. Faktura för köavgift skickas via e-post. En påminnelse skickas ut efter förfallodatum. Erläggs inte köavgiften efter påminnelsen riskerar man att förlora sin köplats oavsett anledning till att betalning inte erlagts.


4. Tilldelning av lediga platser
Klubbarnas funktionärer meddelar via e-post de som står i båtkön när platser blir lediga. I postmeddelandet framgår vilka begränsningar som finns beträffande båtstorlek och inom vilken tid man måste svara. Klubbens funktionärer bedömer vilka som ska meddelas baserat på bland annat kötid och båtstorlek. De som är intresserade av platsen kontrollerar sina uppgifter i båtkön och svarar på e-postmeddelandet med information om att man är intresserad. Klubbens funktionärer svarar alla som har svarat att de är intresserade om man fått platsen eller ej. Efter accept av tilldelad hamnplats stryks man från båtkön.

5. Skyldighet lämna ifrån sig hamnplats / uppläggningsplats efter flytt från Lidingö
Enligt krav från Lidingö stad föreligger skyldighet atta sin hamnplats och uppläggningsplats senast två år efter det datum då man inte längre är folkbokförd på Lidingö. Denna regel gäller endast de som tilldelats hamnplats efter 2011-12-31. Staden kan bevilja undantag från skyldigheten att lämna sin hamnplats/uppläggningsplats exempelvis om båtklubben har en uttalad policy att samla vissa kappseglingsbåtar i en hamn eller om det annars finns särskilda skäl.


6.
Byte av båtklubb
Byte av båtklubb hanteras av klubbarna. Byte av klubb förutsätter normalt att man varit med i den klubb man byter ifrån minst lika länge som den som senast tilldelades båtplats har stått i båtkön. Har man tilldelats hamnplats genom båtkön kan man vid byte åberopa sitt ursprungliga ködatum.